LEGO 40190: Ferrari F Polybag Lego

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

Lego 40190

Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki). W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

Lego Promotional 40190 Ferrari F138 Lego Speed Build Review

Lego Promotional 40190 Ferrari F138 41 pcs Year 2014 Lego 40190 Review Lego 2014 Lego Sets 2014 LEgo shell 2014 speed …

lego image ferrari polybag llego promotional image

Shell Lego Ferrari Car Building Instructions (Set )

Let’s build Shell Lego Ferrari 138 Car from Set 40190. Model: FERRARI 138 Year of Production: 2013 Engine Type: v8 Engine …

lego image ferrari polybag llego promotional image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12345